براي فعال سازي به صورت دستي، شماره سريال چسبانده شده روي بسته حاوي لوح را در فيلد اول فرم پايين همين صفحه وارد كنيد.
سپس لوح را در دي وي دي درايو رايانه خود قرار داده و با ظاهر شدن صفحه فعالسازي، كدخروجي مرتبط به دستگاه رايانه كه در ذيل صفحه مربوطه نمايان است را در فيلد كدخروجي وارد نماييد.
ديگر اطلاعات خواسته شده در فرم را وارد كنيد.
سپس دكمه دريافت كدفعالسازي را بفشاريد. 
بعد از دريافت كد فعالسازي از سايت آن را داخل كادر رمز عبور بر روي پنجره ظاهر شده در دي وي دي وارد كرده و دكمه معتبرسازي را بفشاريد.

دقت داشته باشيد شما فقط يك بار و فقط براي يك رايانه مجاز به دريافت رمز ميباشيد.

 

هشدار:
براي استفاده بهينه از بسته آموزشي خود هيچگاه سعي نكنيد با كد فعال سازي و يا كد برگردانده شده توسط نرم افزار كه مربوط به مشخصات كامپيوتر شما مي باشد و يا همچنين شماره سريال ارائه شده به غير از دستورالعمل داده شده رفتار نمائيد. زيرا نرم افزاري كه هم اكنون در اختيار شماست از حساسيت بالايي برخوردار است و ممكن است با برخورد نامناسب كاربر، قفل شده و ديگر هيچگاه قابل اجراء نباشد كه در اين صورت موسسه فرهنگي جويندگان علم هيچگونه مسئوليتي در مقابل انجام رفتار نامناسب با نرم افزار و قفل شدن آن ندارد.


توجه فرمائيد براي محصولي كه در اختيار شماست زحمات فراواني كشيده شده و هزينه هاي سرسام آوري نيز داشته است بنابراين چنانچه افرادي نيست سوء براي استفاده غيرمجاز از اين محصول را داشته باشند مطابق قانون مالكيت معنوي، مجرم شناخته شده و قابليت تعقيب كيفري خواهند داشت.