با موسسه فرهنگي جويندگان علم تماس حاصل نموده و قدم به قدم با راهنمايي هاي كامل از طرف مسئولين اين موسسه، كد فعال سازي را دريافت و از بسته آموزشي خود استفاده نمائيد.

 

هشدار:
براي استفاده بهينه از بسته آموزشي خود هيچگاه سعي نكنيد با كد فعال سازي و يا كد برگردانده شده توسط نرم افزار كه مربوط به مشخصات كامپيوتر شما مي باشد و يا همچنين شماره سريال ارائه شده به غير از دستورالعمل داده شده رفتار نمائيد.
زيرا نرم افزاري كه هم اكنون در اختيار شماست از حساسيت بالايي برخوردار است و ممكن است با برخورد نامناسب كاربر، قفل شده و ديگر هيچگاه قابل اجراء نباشد كه در اين صورت موسسه فرهنگي جويندگان علم هيچگونه مسئوليتي در مقابل
انجام رفتار نامناسب با نرم افزار و قفل شدن آن ندارد.
توجه فرمائيد براي محصولي كه در اختيار شماست زحمات فراواني كشيده شده و هزينه هاي سرسام آوري نيز داشته است بنابراين چنانچه افرادي نيست سوء براي استفاده غيرمجاز از اين محصول را داشته باشند مطابق قانون مالكيت معنوي،
مجرم شناخته شده و قابليت تعقيب كيفري خواهند داشت.