بسته آموزشی فیزیک دوازده ام رشته تجربی 2


به دلیل تغییرات کتاب درسی و بروز نمودن مطالب همچنان بر روی این کتاب و بسته آموزشی در حال کار کردن هستیم و امید داریم بزودی آماده گردد .