بسته آموزشی فیزیک کنکور - نور و حرارت رشته تجربی

قيمت: 1,300,000 ريال



این بسته آموزشی شامل کتاب و تعداد 4 حلقه دی وی دی فیلم آموزشی استاد پای تخته می باشد 

1- کتاب نور و حرارت ؛

کتاب نور و حرارت  در 100 صفحه حاوی تمامی نکات مبحث نور و حرارت دبیرستان و مطالب تاکید شده بر روی نکات تستی آن می باشد . همچنین تستهای 10 سال اخیر کنکور سراسری و آزاد کاملا حل و بحث شده و بر روی روشهای سرعتی حل تست تاکید و آموزش داده شده است .

ذیلا صفحاتی از کتاب نور و حرارت جهت بررسی روش نگارش ارائه شده است .

2 – پک ( جعبه ) دی وی دی ها ؛

دارای 4 حلقه DVD ( فیلم آموزشی استاد پای تخته است ) و بیش از 18 ساعت  درس مباحث نور و حرارت وهمچنین آموزش روشهای حل تست و روشهای سرعتی حل آنهاست .

از آنجائیکه تمامی نسخه های این بسته آموزشی به فروش رفته است و برای چاپ بعدی آن می بایستی تغییراتی در کتاب ( به جهت هماهنگی با نظام جدید آموزش متوسطه ) انجام گیرد ، چاپ مجدد آن انجام نخواهد گرفت . بنابراین داوطلبان گرامی کنکور می توانند کتاب را بطور جداگانه تهیه نموده و فیلم آموزشی استاد پای تخته مربوط به این بسته آموزشی را از وب سایت این موسسه فرهنگی دانلود نمایند .

در صفحه جزئیات و فیلم ها دقایقی از فیلم آموزشی استاد پای تخته این بسته آموزشی ارائه شده است .


“نمونه ای از صفحات و نگارش کتاب مربوطه”