کتاب فیریک کنکور - مغناطیس - القاء متقابل - جریان متناوب

قيمت: 600,000 ريالکتاب مغناطیس ، القاء متقابل و جریان متناوب

این کتاب در 66 صفحه مطابق آخرین استانداردهای نگارشی و تماما رنگی بوده و شکلها و تصاویر آن ، آنچنان واضح و استثنایی هستند که بررسی و مطالعه آنها مطابق دریافت توضیحی کامل از مفاهیم این مباحث هستند .

درس کاملا ارائه شده و فرض بر این بوده که داوطلب کنکور هیچ اطلاعاتی از مباحث این کتاب ندارد و طی مثال های آموزشی متعدد مفاهیم کاملا تفهیم گردیده اند . همچنین تست های 10 سال اخیر آزمون های سراسری و آزاد نیز برای تمرین آورده شده اند و حل تشریحی تمامی آنها بعضا از چندین راه متفاوت ارائه شده است .

ذیلا صفحاتی از کتاب مغناطیس ، القاء متقابل و جریان متناوب برای روئیت شما آورده شده است .

“نمونه ای از صفحات و نگارش کتاب مربوطه”